0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Policy och riktlinjer

 

Bodens Golfklubbs policies och riktlinjer
Bodens Golfklubb följer svensk lagstiftning. Bodens Golfklubb följer också Svenska Golfförbundets och Riksidrottsförbundets allmänna rekommendationer och riktlinjer. Syftet är att policies och riktlinjer utgör en avsiktsförklaring som ligger till grund för beslut som fattas i klubben, samt att de ger klubbens medlemmar, ledare, förtroendevalda och anställda vägledning i deras arbete i klubben.

Basen för detta är klubbens värdegrund
Det är varje medlems, ledares, förtroendevalds och anställds ansvar att följa de policies och riktlinjer som finns. Styrelsen för Bodens Golfklubb fastställer, i enlighet med stadgarna, klubbens policies och riktlinjer. De ska ingå som bilagor till verksamhetsplan och ska publiceras på hemsidan. Alla medlemmar kan lämna förslag på policies och riktlinjer till styrelsen. Styrelsen äger att revidera policies och riktlinjer.

Krishantering

I Bodens Golfklubb finnas det en krisgrupp på tre personer som har utses av styrelsen. Det är Oskar Bergman, sammankallande, Mikael Lundqvist, mediakontakter och Berith Nilsson, sekreterare. Syftet är att krisgruppen ska minimera risken för kaos och att de humant och effektivt omhänderta den eller de som drabbas. Krisgruppen ska också att motverka stress för de inblandade och ge korrekt information till medlemmarna. De personer som ingår i krisgruppen erbjuds utbildning i krishantering.

Jämställdhet

I Bodens Golfklubb ska det finnas lika möjligheter för alla, oavsett nationalitet, kön, ålder, sexuell läggning, etniskt och kulturell bakgrund, religion, eller fysiska och psykiska förutsättningar, med mera, att utöva golf. Detta kräver att kvinnors och mäns utövande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. Förutsättning för att träna och tävla ska anpassas till allas behov och möjligheter. För att ytterligare stärka jämställdheten ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ges möjlighet att träna och tävla tillsammans.

Jämn fördelning av resurser ska eftersträvas, exempelvis vid fördelning av träningstider och fördelning av budget. Även kommunala bidrag ska fördelas jämnt mellan båda könen.

Vi strävar efter att kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i styrelse och kommittéer/utskott. Detta medför att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvaratas.

Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att alla, oavsett kön, får lika möjligheter att medverka. Detta innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas i föreningen som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.

Miljö

Bodens Golfklubb tar ansvar för miljön genom att:

 • Arbeta långsiktigt i harmoni med naturen och med ett förståndigt utnyttjande av naturresurserna.
 • Se miljöarbetet som en viktig och naturlig del av klubbens verksamhet.
 • Sköta golfbanan på ett miljöanpassat och resursbesparande sätt.
 • Vid inköp väga in miljöpåverkan i valet mellan olika produkter och tjänster.
 • Utbilda personalen.
 • Aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan.
 • Verka för ett miljötänkande som genomsyrar klubbens alla verksamhetsområden, såväl banan med omgivande natur och även klubbhuset och dess drift.

Golfspel

Säker golf
Idrottsutövare som åsidosätter säkert golfspel kan ådra sig disciplinär åtgärd eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Rent spel
Bodens Golfklubb tar avstånd från fusk. Om man misstänker att oärlighet förekommer ska spelarna i bollen informera tävlingsledaren, Tävlingsledaren pratar med de inblandade och utreder initialt ärendet. Tävlingsledaren informerar styrelsen, som därefter hanterar ärendet.

Hasardspel
Bodens Golfklubbs uppmanar medlemmarna att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel.

Uteblivande från tävling
Spelare som avanmäler sig från tävling efter det att tävlingen har lottats ska betala tävlingsavgift för den aktuella tävlingen.  Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

Uteblivande från bokad tid
Det är bara tillåtet att förhandsboka en starttid per dag. Vill du spela en runda till kan du boka en ny starttid efter det att den första rundan är avslutat. Bokad tid som inte används ska bokas av. Om avbokning inte sker ska I första hand den eller de berörda personerna upplysas om att avbokning alltid måste göras. Upprepas försummelsen ska saken anmälas till styrelsen, som utreder ärendet och eventuell påföljd.

Övrigt

 • Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.
 • Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant eller tävlingsledare.
 • Spelare som inte har betalat gällande greenfee kan avvisas från banan och ska betala dubbel greenfee.
 • Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Nedslagsmärken på green ska lagas. Uppslagna torvor ska läggas tillbaka.
 • Banpersonal i arbete har alltid företräde.

 

Alkohol- och drogpolicy för anställda, förtroendevalda och ledare

 • Att förebygga missbruk av alkohol och droger innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö.
 • Det självklara målet är en trygg och drogfri arbetsplats. Vi ska reagera och agerar tidigt. Medarbetare med problem ska våga söka stöd och få hjälp.
 • Policyn gäller för anställda, förtroendevalda, föreningsfunktionärer eller andra som utför avlönat eller ideellt arbete för Bodens Golfklubb.
 • Grundregeln är att ingen av ovanstående personal får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet, i eller omkring klubbhuset eller på golfbanan.
 • En påverkad person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska omgående avvisas från arbetsplatsen.
 • Alla medlemmar i Bodens Golfklubb har ett ansvar att reagerar och agera.
 • Med droger menas, utöver alkohol och narkotika, även receptbelagda läkemedel utan läkarordination.

 

Formella regler
En anställd med alkohol eller med narkotikaproblem skall erbjudas hjälp och stöd. Men det är också viktigt att ställa krav på att det kontrakt som upprättats följs. Om den hjälp som erbjuds arbetstagaren misslyckas eller att denne vägrar att medverka i sin rehabilitering kan i sista hand arbetsrättsliga åtgärder sättas in. Arbetsgivaren skall i sådana situationer ta initiativ kontakta för samråd.

I lag och avtal finns följande regler som kan vara tillämpliga.

Löneavdrag med mera
Försätts en person tillfälligt ur tjänst på grund av förseelse skall denne under tiden avstå samtliga löneförmåner. Semester eller annan ledighet som söks i efterhand eller samma dag skall inte beviljas.

Förstadags intyg
Arbetsgivaren kan fatta beslut om att begära in läkarintyg från första frånvarosjukdagen. Hänvisning bör ske till Företagshälsovårdens läkare eller annan läkare som arbetsgivaren anvisar.

Avstängning
Arbetsgivaren kan tillfälligt avstänga en arbetstagare från arbetsplatsen. Det kan vara nödvändigt om arbetstagaren uppträder påverkad eller utgör en fara för sin omgivning. Arbetstagaren kan också avstängas i avvaktan på resultat beordrad läkarundersökning. Avstängningen får vara i högst 30 dagar i sänder och är en temporär åtgärd i avvaktan på andra åtgärder. Lön kan utgå under den tid som den anställde är avstängd från arbetet.

Disciplinpåföljd
Tar inte arbetstagaren rättelse kan arbetsgivaren vidta mer ingripande åtgärder för att göra det helt klart att arbetstagarens handlade inte är godtagbart. Skriftlig varning kan utfärdas av arbetsgivaren efter det att den fackliga organisationen har haft tillfälle att yttra sig. Varningen utfärdas av styrelsen som har arbetsgivaransvaret i samråd med personalenheten. Den skriftliga varningen skall innehålla dokumentation över vad som har brustit i arbetsprestationen.

Uppsägning
Lagen om anställningsskydd LAS § 7 anger att arbetstagaren kan sägas upp från sin anställning då saklig grund föreligger. Saklig grund kan vara personliga förhållanden såsom upprepad olovlig frånvaro, misskötsamhet mm. Det anses vara allvarlig misskötsamhet att komma påverkad, berusad eller med bakrus till arbetet.

För att klargöra de regler som ska gälla mellan den anställde och arbetsgivaren är det lämpligt att upprätta ett kontrakt. Bryts kontraktet kan detta leda till arbetsrättsliga åtgärder.

I vissa fall kan en persons missbruk bedömas som sjukdom. Sjukdom kan vanligen inte leda till uppsägning men om missbruket medför att arbetstagarens prestation undergår en stadigvarande och väsentlig nedsättning kan det vara en saklig grund för uppsägning.

Styrelsen kan besluta om uppsägning.
Bodens Golfklubbs alkohol- och drogpolicy för medlemmar
Bodens Golfklubb tar avstånd från all användning av medel och metoder som förbjudits av WADA eller därutöver av internationella specialidrottsförbund som till exempel International Golf Federation (IGF).

Integration

 • Bodens Golfklubb ska hjälpa till med att integrera nyanlända till det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras, religion och kulturell bakgrund kan med golfspelet som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.
 • Bodens Golfklubb välkomnar människor från alla nationaliteter, oavsett ålder, kön, religion eller etnisk härkomst.

 

Tobak

Tobaksbruk hör inte ihop med golfspel, framförallt när brukare av tobak är tillsammans med unga människor på banan eller träningsområden. Det är inte tillåtet att röka i klubbhuset, restaurangen, på verandan, runt klubbhuset eller på klubbens träningsanläggningar.

Rökare hänvisas till området mellan ingången på klubbhusets baksida och trappan till verandan. Bodens Golfklubbs restaurang säljer inte cigaretter, tobak och snus.

Ständig medlem och hedersmedlem

 • Ständig medlem kan den medlem bli som varit medlem i klubben i minst 50 år.
 • Ständig medlem kan den bli som under minst tio år har verkat aktivt som ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot eller annan ledargärning, och på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens syfte, mål, utveckling och värdegrund.
 • Ständig medlem har fri årsavgift.
 • Ständig medlem är från utnämnandet på livstid, eller till dess att vederbörande önskar utträde, alternativt har agerat på sådant sätt som strider mot värdegrunden eller har skadat föreningen på ett allvarligt sätt.
 • Ständig medlem utses av årsmötet eller höstmötet efter förslag av styrelsen.
 • Hedersmedlem kan den medlem bli som under minst tjugo år har verkat aktivt som förtroendevald ledare i klubben eller Svenska Golfförbundet. Personens ledargärning ska på ett förtjänstfullt sätt ha främjat föreningens syfte, mål, utveckling och värdegrund.
 • Hedersmedlem kan den medlem bli som under minst femton år har varit aktiv som ledare inom European Golf Association, PGA European Tour eller någon av de övriga internationella golforganisationerna som finns runt om i världen.
 • Hedersmedlem kan den medlem bli som uppnår stora sportsliga framgångar på någon av de internationella proffstourer som finns runt om i världen, och uppträder som en god ambassadör och förebild för Bodens Golfklubb och Boden.
 • Hedersmedlem har fri årsavgift. Hedersmedlemskapet är från utnämnandet på livstid, eller till dess att vederbörande önskar utträde, alternativt har agerat på sådant sätt som strider mot värdegrunden eller har skadat föreningen på ett allvarligt sätt.
  Hedersmedlem utses av årsmötet eller höstmötet efter förslag av styrelsen.

 

Mobbning

Vi tillåter inte mobbning eller trakasserier under tiden man besöker Bodens Golfklubb, under arrangemang som anordnas av Bodens Golfklubb eller arrangemang där Bodens Golfklubb deltar.

Sexuella övergrepp

Bodens Golfklubb tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Sexuella övergrepp är oförenligt med klubbens värderingar.

Parkering

P-plats
På parkeringen längst bort från klubbhuset är det fri parkering för medlemmar, gäster och övriga besökare, på de platser som inte är skyltade.

Hyrd P-plats
På parkeringarna närmare klubbhuset finns skyltade parkeringsplatser som företag och privatpersoner betalar hyra för.

Fri P-plats
Närmast klubbhuset finns ett antal parkeringsplatser som är skyltade och reserverade för personal och förtroendevalda som till följd av sitt arbete eller uppdrag ofta besöker klubbhuset.

Parkering för handikappade
I direkt anslutning till klubbhuset finns två reserverade handikapp–parkeringar. Det krävs godkänt P-tillstånd för att parkera på handikapp parkeringen.

Golfbilar

För att få hyra golfbil av Bodens Golfklubb måste personen ha fyllt 18 år och inneha körkort med behörighet B. Bodens Golfklubb hyr inte ut golfbil till en person som är berusad eller påverkad av droger.

Klubbens arrangemang

 • Bodens Golfklubb arrangerar varje år egna klubbtävlingar och tävlingar i samarbete med Norrbottens- och Västerbottens Golfförbund. Dessa tävlingar är öppna för alla som har grönt kort och är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet.
 • Bodens Golfklubb anordnar också Funktionärsgolfen och Sponsorgolfen. Medlemmar som på olika sätt har arbetat ideellt åt klubben med olika ledaruppdrag eller arbetsprojekt under verksamhetsåret bjuds in till Funktionärsgolfen, med efterföljande middag.
 • Klubben kan servera öl och vin till inbjudna gäster. Dock ej starksprit.
 • Styrelsen beslutar vilka sponsorer som bjuds in till Sponsorgolfen, med efterföljande middag.

 

Förmåner

 • I samband med klubbens tävlingar får två ledare per tävling fri förtäring i restaurangen under tävlingsdagen.
 • Med fri förtäring avses förmiddagsfika (kaffe/te och/eller godbit/smörgås), dagens lunch, samt eftermiddagsfika (kaffe/te och/eller godbit/smörgås).
 • Om klubben vid ett enskilt tillfälle har ett extra stort arrangemang, eller en aktivitet som drar ut långt in på kvällen, eller ett arbetsprojekt som kräver ovanligt många ledare under lång tid, kan antalet ledare med rätt till fri förtärning utökas. Den ansvariga ledaren ska kontakta klubbens ordförande, som beslutar om en eventuell utökning av förtäring.

 

Medlemsinformation

 • Bodens Golfklubb använder hemsidan bodensgk.se i sin kommunikation till medlemmarna.
 • Bodens Golfklubb använder också e-post via GIT, info-skärmar och anslagstavlor i klubbhuset i sin kommunikation till medlemmarna.

 

Hundar

Hund som är under ägarens uppsikt får följa med på banan under sällskapsspel. Hund under tävling är inte tillåtet. Ägaren ska plocka upp och ta med sig sin hunds bajs från banan. Hund får inte vistas inne i klubbhuset eftersom det finns medlemmar och personal som är hundallergiker.