0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Tävlingsvillkor för Bodens GK

Tävlingarna spelas enligt gällande publikationer av Regler för Golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsvillkor för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare som inte är medlemmar i Bodens GK måste betala en tävlingsgreenfee på 200kr.

Anmälan

Anmälan till tävling görs via Min golf (i undantagsfall på plats eller via telefon till receptionen)

Anmälningstiden utgår som regel kl.18:00 två dagar innan tävlingen om inte annat angivits.

Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Återbud

Återbud skall ske till tävlingsledningen innan anmälningstidens utgång. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken).

Klassindelningar

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling. Ibland tillämpas rörlig klassindelning i syfte att ha lika antal deltagare varje klass.

 • Klass A handicap +8,0 – 12,4
 • Klass B handicap 12,5 – 22,4
 • Klass C handicap 22,5 – 36,0
 • Klass D handicap 36,1 – 54

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

SGF Spel- och Tävlingshandbok

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

 • Scratchtävling: Särspel
 • Slaggolf- och poängbogeytävling:
  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutad tävling. Som regel är det gemensam prisutdelning för alla klasser samtidigt om inte tävlingssponsor önskar annorlunda. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.

Scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Tävlingsregler

Avbrott i spelet (anm. i Regel 5.7a)
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

 • Avbryta spelet omedelbart – En lång signal med sirén.
 • Avbryta spelet – Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
 • Återuppta spelet – Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation